Udtryk og ordbog fra aktiemarkedet

A

Administrationsomkostninger

Er oftest brugt i investeringsforeninger, hvor det er et udtryk for den omkostnings procent, det har kostet at forvalte foreningen, både i eksterne omkostninger, herunder omkostninger til forvalterne af foreningen.

A-aktie

A-aktier er aktier med særlige vilkår, det kan være flere stemmer på generalforsamlingen i forhold til b og c aktier.

Afkast

Afkast er et udtryk for den fortjeneste der har været på en investering.

Afkastkrav

Afkastkravet er investors forventning til hvad et afkast en aktie bør give i fortjeneste til aktionærerne i procent. Den er sammensat af en risikofri præmie plus et risikotillæg baseret på den individuelle risiko i den individuelle virksomhed.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er et udtryk for aktivernes forrentning, beregningen foretages ved at sætte virksomhedens primære resultat i forhold til de samlede aktiver.

After market

Handel af aktier efter børsens officielle lukketid.

Afnotering

Hvis en virksomhed af den ene eller anden grund forlader en fondsbørs, så den ikke længere er handles på børsen, så kaldes det for en afnotering.

Akkumulér

Hvis en aktie får en anbefaling om akkumulér, er det et udtryk for at analytikeren forventer at aktien vil klarer sig bedre end markedet og er en anbefaling til at øge en eksponering i aktien. Denne anbefaling er dog ikke så stærk som en købs anbefaling.

Akkumulerende afdeling

En akkumulerende afdeling udbetaler ikke løbende udbytte til aktionærer men akkumulerer fortjenesten i investeringsforeningen.

Aktie

En aktie er en ejerandel i en virksomhed, der er udstedt et antal aktier i virksomheden, som så repræsenterer ejerskabet i virksomheden.

Aktiekapital

Aktiekapitalen er udtryk for den nominelle værdi af samtlige udstedte aktier.

Aktieklasser

Et selskabs aktiekapital kan være splittet op i forskellige aktieklasser, almindeligt kendte klasser, er a-aktier, b-aktier og c-aktier. De forskellige aktieklasser har som udgangspunkt forskellige rettigheder i forhold til antallet af stemmer etc. på selskabets generalforsamling.

Aktiekurs

En aktiekurs er prisen på den nominelle aktie, som der handles på børsen, ganges denne op med antallet af aktier, har man værdien selskabet repræsenterer på fondsbørsen.

Aktieopdeling / aktiesplit

En aktieopdeling eller et aktiesplit er en opdeling af aktier i enten flere aktier eller færre aktier. Et aktiesplit kunne være, at for hver aktie man ejede blev den mængden fordoblet således at en blev til to.

 

Aktieret

En aktieret er en ret til at tegne en ny aktie til en given pris i en fondsbørsudstedelse. Aktieretterne udstedes til nuværende aktionærer i selskabet.

 

Aktionær

En aktionær er en ejer af aktier.

Alfa

Alfa er det første bogstav i det græske alfabet og betyder i investeringssammenhæng, en vurdering af investeringscasen i forhold til det generelle afkast på markedet.

All time high

All time high er den højest registrerede kurs for en aktie eller et index.

Allokering

At allokere en investering er at sprede investeringen i forskellige aktiv klasser, dette kan være, aktier, obligationer, ejendomme private equity etc. Allokering foretages oftest for at sprede risiko.

American Depositary recipt / share (ADR/ADS)

Dette er et udtryk for et ikke amerikansk selskab noteret på en amerikansk børs.

Arbitrage

Arbitrage er hvis man udnytter en ubalance på det samme aktiv på to forskellige handels steder.

Asset allocation

Asset allocation er når der foretages en fordeling af aktiver i forskellige aktivklasser, det kunne være, aktiefordeling, herunder hvordan aktierne allokeres i forskellige brancher regioner etc. fordeling i obligationerne osv.

 

 

 

B

B-aktie

En b-aktie er en aktie som typisk har ringere forhold end en a-aktie, det kan være at aktien har dårligere stemmerettigheder på generalforsamlingen.

Baisse

Baisse er kendetegnet for et børsmarked med kraftigt faldende kurser på en aktie.

Baissemarked

Baisse marked er kendetegnet for et børsmarked med kraftigt faldende kurser på et børsmarked.

Benchmark

Ofte så måler man et afkast på en aktie op mod et “benchmark” det kan være et indeks bestående af virksomheder i samme branche, men afgørende for bemchmarket er at der er en sammenlignelighed med brancher og virksomheder.

Bull market

Bull market er symboliseret ved en tyr med hornene vendende op mod himlen. Et bull market er et positivt marked, der har en opadgående tendens på kursudviklingen på aktie indeksene.

 

C

Cyklisk aktie

Cykliske aktier, er aktier der er meget påvirkelige af samfunds konjekturene og er meget påvirkelige af lavkonjektur og højkonjektur, af brancher kan her bl.a. nævnes byggeri, forbrug og industri.

 

CFD

Ordet CFD står for ”Contracts for Difference”, dette er et finansielt afledt instrument som tracker en underliggende aktie. Man påtager sig så en eksponering mod aktien og bliver afregnet eller afregner udviklingen i CFDén. Hvis man har købt en CFD er det om en forventning at den underliggende aktie vil stige, stiger kursen så vil man på realisationstidspunktet blive afregnet (efter omkostninger) forskellen på prisen man indgik på købstidspunktet og prisen på salgstidspunktet. I de fleste CFDér er det også muligt at shorte, dvs. sælge aktien, hvis man sælger en CFD vil det være i forventning om, at den underliggende aktie vil falde.

Call option

En call option giver en ret men ikke en pligt, til at købe det underliggende værdipapir til en given pris på et givet tidspunkt.

 


Markeder

Seneste kommentarer

Arkiver

Kategorier